اهمیت بذر در کشاورزی

بذر مهترین نهاده کشاورزی است.

اهمیت بذر در کشاورزی

برای درک این مطلب کافی است دو حالت را در نظر بگیرید: (برای مشاوره انتخاب بذر و رقم می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.)

  • حالت اول

شما بذر بسیار ضعیفی دارید یا اینکه این بذر گیاهی را تولید می کند که عملکرد آن بسیار ناچیز است، در این صورت هر چقدر هم برای حاصل آوردن محصول خود تلاش و هزینه کنید و نهاده های مناسب تهیه کنید جواب نخواهید گرفت چون بذری که استفاده کرده اید پتانسیل پایینی داشته است. این حالت مصداق بارز خشت اول را کج گذاشتن است.

  • حالت دوم

شما بذری با بنیه خوب استفاده می کنید که علاوه بر اینکه درصد سبز شدن بالایی دارد عملکرد فوق العاده ای را هم دارد این بذر حتی اگر دیگر نهاده ها هم ضعیف باشند می تواند حداقل عملکرد قابل قبولی داشته باشد و این حالت مصداق بارز قدم اول را محکم برداشتن است.

بیشتر بخوانیم: 

بذر 8320 پاکت و قوطی تفاوت دارند؟

چطور می توان pH خاک را تغییر داد؟

شیره کش کردن کود مرغی

کدام حالت را انتخاب می کنید؟

به طبع حالت اول چرا که در کشاورزی هدف اول کشاورزان سودآوری است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سودآوری یک کشاورز تا حدود زیادی به بذر مورد استفاده آن ها بستگی دارد.

بنابراین باید توجه داشته باشید که بذر چه رقمی و با چه کیفیت و بنیه ای استفاده می کنید.