مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

بیماری ها و روش های درمان

نماتد چیست؟ نماتد درحقیقت به گروهی از کرم های لوله ای گفته می شود که در خاک زندگی می کنند...

آذر 6, 1401

معرفی بیماری آنتراکنوز پیاز عامل بیماری: Colletotrichum circinans بیماری انتراکنوز یک بیماری قارچی است که گیاه را در هر مرحله...

آبان 29, 1401

معرفی بیماری ریشه سرخی پیاز عامل بیماری: Phoma terrestris ریشه سرخی پیاز یکی از بیماری های مهم مناطق پیاز کاری...

آبان 29, 1401

 معرفی بادزدگی گوجه فرنگی که با نام های بلایت، سفیدک داخلی و کرکی گوجه فرنگی نیز شناخته می شود (Late...

آبان 29, 1401

پیچیدگی برگ زرد ناشی از ویروس سرجمک گوجه فرنگی (TYLCV) زیانبارترین پاتوژن (بیمارگر) در مزارع تولید گوجه فرنگی جهان است....

آبان 29, 1401

معرفی بیماری فیتوپلاسمایی گوجه فرنگی یا غنچه درشت یا تورم جوانه (Big bud) فیتوپلاسمایی گوجه فرنگی توسط زنجره ها انتقال...

آبان 29, 1401

معرفی بیماری ویروس موزاییک گوجه فرنگی عامل بیماری: ویروس (Tomato mosaic virus (TMV ویروس موزاییک گوجه فرنگی با آسیب رساندن...

آبان 29, 1401

معرفی بیماری پژمردگی آوندی یا فوزاریومی گوجه Fusarium wilt عامل بیماری: قارچ Fusarium Oxysporum پژمردگی آوندی گوجه فرنگی به صورت کم...

آبان 29, 1401

معرفی پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی عامل بیماری: ویروس (tomato spotted wilt virus (TSWV نشانه های ناشی از ویروس پژمردگی...

آبان 29, 1401

نام بیماری: بوته میری پیتیومی گیاهچه عامل بیماری: قارچ Pythium معرفی بیماری بوته میری پیتیومی یا از پا افتادگی پیتیومی...

آبان 29, 1401
loading