علایم کمبود گوگرد در خیار

گوگرد نقش مهمی در متابولیسم گیاه دارد. کمبود گوگرد منجر به کمبود پروتیین های گیاه می شود.

شبیه آنچه در مورد نیتروژن گفته شد، اما از آنجایی که گوگرد تحرک کمتری در گیاه دارد، علایم کمبود آن ابتدا در برگ های جوان و تازه شکل گرفته بروز می کند، در حالی که کمبود نیتروژن ابتدا در برگ های پیر اتفاق می افتد. گوگرد معمولا به اندازه کافی در خاک هایی که نمک سولفات، یا منیزیم و پتاسیم دریافت کرده اند وجود دارد.

زمانی که بوته های خیار با کمبود گوگرد مواجهه شوند، ابتدا بصورت رنگ پریدگی بین رگ برگی و سپس کل سطح برگ حتی رگ برگ ها زرد می شود و می توان آن را از علایم مشابه ناشی از کمبود آهن و منگنز متمایز کرد زیرا با کمبود آهن و منگنز رگ برگ ها سبز باقی می مانند در حالیکه در کمبود گوگرد کل برگ زرد می شود.

علایم کمبود گوگرد در خیار