نام بیماری: بوته میری جالیز

عامل بیماری: 

Phytophthora spp

معرفی بیماری:

بوته میری که توسط قارچ فیتوفترا ایجاد می شود معمولا در زمین هایی که کشت مکرر هندوانه در چند سال متوالی دارند باعث خسارت می شود.این بیماری به مرگ گیاهچه یا مرگ خاموش(Daming off) نیز معروف است. شدت حمله بیماری به دمای( 30-28 )، میزان رطوبت، بافت خاک، کوددامی و...بستگی دارد.

بوته میری جالیز

علائم بیماری:

علائم اولیه بر روی میوه هایی که در سطح خاک مرطوب قرار گرفتند به صورت لکه های کوچک، گرد، فرو رفته، آبکی و به رنگ سبز تیره ظاهر می شود.

بارز ترین نشانه حمله این بیماری فرورفتگی بافت گیاه در محل حمله این قارچ می باشد.

محل فرورفتگی سفت و نمدی شده و به تدریج نرم می شود.

قارچ عامل بیماری باعث تخریب آوندهای چوبی شده و بوته در حالی که سرحال و شاداب است از میان می‌رود.

کنترل و مبارزه:

  1. پرهیز از آبیاری زیاد مزرعه هندوانه
  2. استفاده از کودهای حیوانی پوسیده
  3. آماده سازی بسترهای بلند که باعث زهکشی بهتر خاک می شود

از آن جایی که این بیماری باعث پوسیدگی ریشه و طوقه می شود استفاده از قارچ کش های ایپرودیون کاربندازیم،متالاکسیل مانکوزب وپرویکور انرژی بهتراست همراه با اب ابیاری داده شود.