بیماری های مهم خسارت زای هندوانه | بیماری انتراکنوز هندوانه

عامل بیماری: قارچ Colletotrichum Orbiculare

معرفی بیماری:

بیماری انتراکنوز یکی از مخرب ترین بیماری های هندوانه می باشد. آب و هوای مرطوب و دمای 24 درجه سانتی گراد باعث رشد و توسعه بهتر این قارچ می شود. باد، باران و ادوات کشاورزی باعث انتقال این بیماری می شود. دارای میزبان های فراوانی است و علاوه بر هندوانه به طالبی، خیار و کدو نیز حمله می کند.

علائم بیماری:

علائم اولیه بیماری بر روی برگ های قدیمی تر ظاهر می شود و به صورت لکه های گرد قهوه ای تا سیاه می باشد این لکه ها در هر دو سطح برگ مشاهده می شود.

با توسعه بیماری لکه های بیضی شکل تیره بر روی ساقه ظاهر می شود و باعث پژمردگی ساقه های رونده می شود.

علائم بیماری روی میوه به شکل لکه‌های دایره‌ای شکل، فرورفته، آفتاب سوخته و حدود یک سانتی‌متر دیده می‌شود. لکه‌های روی میوه به مرور تیره تر و باعث ایجاد شکاف می‌شوند.

کنترل و مبارزه:

  • جمع اوری بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • استفاده از ارقام مقاوم و متحمل
  • حفاظت میوه ها دربرابر آسیب فیزیکی
  • تناوب زراعی سه ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • استفاده از قارچ کش مانکوزب، اکوشن، الیادو و ... به صورت محلول پاشی و تحت نظر گیاهپزشک مصرف گردد.