این برگ ها نمایانگر لکه ها و کلروز میان رگ برگی است که بر اثر کمبود مولیبدن به وجود آمده اند. یکی از علایم اولیه ی کمبود مولیبدن ابتلای برگ به کلروز (مشابه به علایم کمبود نیتروژن با این تفاوت که قرمزی سطح زیرین برگ اتفاق نمی افتد) است. این مسیله نتیجه ی نیاز گیاه به مولیبدن در زمان کمبود نیترات است.

در واقع در حالت کلی علایم اولیه ی کمبود مولیبدن با علایم کمبود نیتروژن (تقریبا) یکسان است. مولیبدن دارای عملکرد های متفاوتی در گیاه است، پس در نتیجه علایم کمبود مولیبدن، حتی وقتی که کمبود نیتروژن گیاه جبران شود نیز باز هم قابل مشاهده است. در صورتی که غلظت مولیبدن بیشتر حد نیاز گیاه باشد، گیاه دچار مسمومیت شده و برگ های آن به نارنجی تغییر رنگ می دهد.