بیماری بوته میری گیاهچه

نام بیماری

بوته میری گیاهچه

عامل بیماری

قارچ Pythium

معرفی بیماری

بوته میری، بیماری پیتیوم یا از پا افتادگی گیاهچه (گیاهچه میری) در تمام دنیا یکی از عمومی ترین و مهمترین عوامل پوسیدگی بذر، از پا افتادگی گیاهچه ها و پوسیدگی ریشه گیاهان و همچنین پوسیدگی نرم میوه ای است که در تماس با خاک است. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

در تمام حالات، بیشترین خسارت به بذر و ریشه گیاهچه های در حال جوانه زدن قبل و پس از سبز شدن است. گیاهان مسن به ندرت بر اثر آلودگی مربوط به عوامل از پا افتادگی می میرند ولی در صورت آلوده شدن رشد و عملکرد محصول آن ها به شدت کاهش می یابد.

علائم بوته میری

  • بذر گیاهان کاشته شده در خاک های آلوده مورد حمله قارچ عامل بوته میری قرار می گیرد. این قارچ از جوانه زنی بذرها جلوگیری می کند، بذر نرم و پوسیده و به رنگ قهوه ای در می آید، چروکد و سرانجام از بین می رود.
  • گیاهچه جوان قبل از بیرون آمدن از خاک مورد حمله قارچ پیتیوم قرار می گیرد و قبل از سبز شدن از پا می افتد. گیاهچه هایی که قبلا سبز شده اند، معمولا ریشه ها و گاهی ساقه های نزدیک به زمین مورد حمله قرار می گیرند. منطقه آلوده کم رنگ می شود و به زودی از بین می رود.
  • بخش پایین ساقه گیاهچه نرم و باریک تر از قسمت سالم بالای آن می شود که در نتیجه آن گیاهچه بر سطح خاک می افتد. حمله قارچ به گیاهچه ادامه می یابد، گیاهچه به سرعت پژمرده می شود و می میرد.
بیماری بوته میری گیاهچه

بیشتر بخوانیم:

شدت بیماری و خسارت پیتیوم در شرایط زیر افزایش می یابد:

  • مرطوب بودن خاک به مدت طولانی
  • میزان زیاد کود نیتروژنی در خاک
  • عدم استفاده از تناوب زراعی مناسب
  • دمای نامساعد (خیلی پایین) برای میزبان.

مبارزه

در مناطق سردسیر کشت دیر هنگام صورت گیرد.

بیماری مرگ گیاهچه در گلخانه را می توان با استفاده از ضدعفونی کردن بذر با قارچکش، استفاده از خاک های سترون یا پاستوریزه با گرمای خشک و یا مرطوب کنترل کرد.

ضدعفونی بذر با قارچ کش های متالاکسیل و تیرام مناسب است. به عبارتی در مزرعه، تیمار بذر با یک یا چند ماده شیمیایی موثر یکی از بهترین روش های جلوگیری است.

برخی عملیات زراعی در بعضی موارد به کاهش میزان آلودگی کمک می کند. این عملیات شامل زهکشی خوب، هوا دهی بین گیاهان، کشت به موقع گیاهان جهت تسریع در رشد، جلوگیری از مصرف زیاد کودهای نیتروژنی به شکل نیترات و استفاده از تناوب است.

برخی از قارچکش های سیستمیک در مخلوط با قارچکش های طیف وسیع بیماری های از پا افتادگی، بلایت گیاهچه، و پوسیدگی ریشه بر اثر پیتیوم و فیتوفترا را به شکلی چشمگیر کنترل می کنند.

قارچکش پریویکور انرژی: قارچکش اختصاصی برای کنترل بیماری های خاکزی (بوته میری) است.