عامل بیماری: Phoma terrestris 

معرفی بیماری:

بیماری ریشه سرخی پیاز یکی از بیماری های مهم مناطق پیاز کاری کشور است و در تمام خاک های جهان وجود دارد  و می‌تواند سال‌ها در یک مزرعه حتی در غیاب میزبان و با تغذیه از بقایای گیاه زنده بماند. این بیماری می‌تواند از طریق جابجایی خاک و آب سطحی  به پیاز های سالم منتقل و باعث آلوده آن ها شود. این بیماری علاوه بر پیاز می تواند به ذرت، فلفل، اسفناج، غلات و ... حمله کند.

</box3>

آقا مهندس | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات - ریشه سرخی پیاز 2134

شناسایی بیماری:

بیماری باعث کاهش رشد گیاه می شود. ممکن است پیاز ها به صورت ریز و کوچک درون زمین باقی بمانند و رشدی نکنند.

پیازهای آلوده به راحتی از خاک خارج می شوند. گیاهان آلوده ریشه های زیادی را ایجاد می کنند و ریشه ها به رنگ صورتی و بعد از مدتی قرمز و قهوه ای می شوند.

کنترل و مبارزه:

برای کاشت پیاز بهتر است از بذرهای حقیقی به جای غده استفاده کرد در صورتی که از غده استفاده شد دقت شود که غده های سالم و عاری از بیماری کاشته شود.

آبیاری به موقع، کافی و کوددهی مناسب و کنترل علف های هرز می تواند در کاهش بیماری موثر باشد.

بوته هایی که مشکوک به بیماری هستند یا آلوده هستند بهتر است از مزرعه خارج و دفن شوند.

ضدعفونی خاک 14-7 روز قبل از کاشت با سمومی نظیر واپام، کلروپیکرین استفاده شود.