علائم کمبود منگنز در گوجه فرنگی

اولین مشخصه کمبود منگنز ایجاد زردی و حالت نکروز بین رگ برگی در برگ است. که درواقع بسیار شبیه به علایم کمبود آهن است. شروع آن با کلروز خفیف در برگ های جوان و مشبک شدن رگ برگ ها در برگ ها بالغ است.

علائم کمبود منگنز

با افزایش فشار کمبود منگنز، بعضی از قسمت های برگ ها به خاکستری براق تغییر رنگ می دهند و همچنین ممکن است نقاط نکروتیک سیاه رنگ در امتداد رگ برگ ها به وجود بیایند. همچنین ممکن است برخی از نواحی سطح بالایی برگ ها حالت کبودی به خود بگیرند.

علایم کمبود منگنز در گوجه فرنگی