در برگ های مبتلا به کمبود آهن رگه های سبز رنگ به همراه کلروز شدید در انتهای برگ ها مشاهده می شود. متداول ترین نشانه ی کمبود آهن ابتلای برگ های جوان به کلروز میان رگ برگی ای (زردی و رنگ پریدگی) است که با ادامه ی این وضعیت کل برگ به رنگ پریدگی مبتلا می شود و نهایتا باعث بی رنگ شدن کل برگ می شود. بعضا نواحی بی رنگ شده، تبدیل به نکروز می شوند. گیاه را تا قبل از سفیدی کامل برگ ها می توان با اعمال آهن درمان کرد. در دوره ی درمان گیاه، اول رگ برگ ها با تغییر رنگ به سبز روشن، شروع به ترمیم می کنند.

علائم کمبود آهن در گوجه فرنگی

این سبز شدن رگ برگ ها در طول درمان کمبود آهن مشاهده می شود که احتمالا بارز ترین علامت در میان علایم مربوط درمان کبود مواد غذایی است. به خاطر پایین بودن انتقال پذیری آهن، علایم کمبود ابتدا بر روی برگ های جوان تر ظاهر می شوند. کمبود آهن شدیدا با خاک آهکی و شرایط بی هوازی در ارتباط است و بعضا با افزایش میزان فلززات سنگین در ارتباط است.