بور یکی از مهم ترین مواد غذایی گیاه محسوب می شود. با این وجود وقتی که سطح آن از میزان مورد نیاز بیشتر باشد، گیاه دچار مسمومیت می شود. میزان انتقال پذیری بور در بافت آبکش بسیار پایین می باشد. کلروز خفیف در برگ های و همچنین تغییر رنگ به نارنجی و زرد در برگ های بالغ و برگ های مسن از نشانه های کمبود بور هستند.

برگ ها و ساقه ها شکننده شده و همچنین ساقه ها حالت چوب پنبه ای به خود می گیرند و شکاف دار می شوند. میوه ها نیز متورم شده و تغییر ظاهر می دهند. اما اصلی ترین مشخصه کمبود بور روی میوه ها اتفاق می افتد، به این صورت که دور کاسبرگ، روی میوه؛ یک حالت حلقه پوست مرده به رنگ بور بر روی پوست ایجاد می شود.