اسم بیماری

بیماری پژمردگی آوندی یا فوزاریومی Fusarium wilt

عامل بیماری

قارچ Fusarium Oxysporum

معرفی بیماری

پژمردگی های آوندی، بیماریی هایی با دامنه انتشار گسترده، چشمگیر، و وحشت آور هستند. این بیماری ها به صورت کم و بیش پژمردگی ناگهانی، قهوه ای شدگی و مرگ برگ ها و سرشاخه های آبدار و سرانجام مرگ کل گیاه پدیدار می شوند. پژمردگی فوزاریومی یکی از شایع ترین و پر زیانترین بیماری های گوجه فرنگی در مناطقی است که این محصول به طور وسیع کشت می شود. خسارت این بیماری در آب و هوای گرم و خاک های شنی و گرم و نیز مناطق معتدل، بیشتر است. گیاهان مبتلا به پژمردگی فوزاریومی کم رشد و به سرعت پژمرده می شوند و سرانجام می خشکند. گاهی تمام مزرعه گوجه فرنگی، حتی زمانی که هیچ محصولی برداشت نشده است به شدت آسیب می بیند یا مزرعه به کلی منهدم می شود.

نشانه ها

نخستین نشانه ها به صورت رگ روشنی در برگچه های جوان تر خارجی بوته پدیدار می شود. در مرحله بعد برگ های مسن تر به علت شل شدن دمبرگ، به سمت پایین خم می شوند. معمولا گیاهان مسن تر آلوده، ابتدا رگ روشنی و پیچیدگی برگ های جوان را از خود نشان می دهند و پس از آن کم رشد و برگ های قسمت پایین آن ها زرد می شود. برگ های گیاهان آلوده یا برگ های بخشی از گیاهان عفونی، شادابی خود را از دست می دهند؛ شل، زرد کم رنگ تا زرد مایل به سبز، آویزان و سرانجام پژمرده، زرد، و قهوه ای می شوند و می خشکند. برگ های پژمرده ممکن است مسطح باقی بمانند یا دچار پیچیدگی شوند. شاخه های جوان و نرم نیز پژمرده و خشک می شوند. در بیشتر اوقات این نشانه ها فقط در یک طرف ساقه ظاهر می شوند و به طرف بالا گسترش می یابند تا آنجا که برگساره ها منهدم شوند و ساقه گیاه می خشکد.

همچنین در برش عرضی ساقه ها و ساقه چه های آلوده، نواحی قهو ه ای به صورت حلقه های کامل یا گسیخته مشتمل بر بافت ها آوندی تغییر رنگ یافته پدیدار می شوند.

بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه
بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه

مبارزه

  • پژمردگی های فوزاریومی در نواحی دارای خاک گرم و نیز در گلخانه ها شدیدتر و خسارت آن ها بیشتر است.
  • قارچ عامل بیماری به قدری گسترده و پر دوام است که ضدعفونی بستر بذر و تناوب، هر چند اقدام هایی عملی به نظر می رسند، ولی در این مورد خاص ارزش چندانی ندارند.
  • استفاده از ارقام گوجه فرنگی مقاوم در برابر قارچ عامل بیماری، تنها اقدام عملی برای کنترل بیماری در مزرعه است.