نام بیماری

لکه برگی باکتریایی گوجه فرنگی

عامل بیماری

باکتری Xanthomonas campestris pv vesicatoria

معرفی بیماری

این باکتری فقط در گوجه فرنگی و فلفل ایجاد بیماری می کند، خسارت آن عمدتا به برگ، ساقه و میوه است.

نشانه ها

بیماری به صورت لکه های کوچک (حدود 3 میلی متر)، نامنظم، سیاه و چرب مانند ظاهر می شود. برگ های دارای لکه های متعدد، ممکن است زرد شوند، پارگی های زیادی پیدا کنند و یا بریزند. آلوده شدن قسمت های گل معمولا منجر به ریزش شدید گل می شود. روی میوه های سبز، لکه های کوچک آب سوخته و اندکی برجسته تشکیل می شود که ممکن است دارای هاله های سبز مایل به سفید باشند و به قطر 3 تا 6 میلی متر برسند، کمی بعد هاله ها ناپدید و لکه ها قهوه ای تیره رنگ، کمی فرورفته، و با سطحی چرب مانند می شوند.

بیماری لکه برگی باکتریایی گوجه فرنگی
بیماری لکه برگی باکتریایی گوجه فرنگی
بیماری لکه برگی باکتریایی گوجه فرنگی
بیماری لکه برگی باکتریایی گوجه فرنگی

کنترل

کنترل بیماری وابسته به مصرف بذر و گیاهچه های عاری از باکتری، واریته های مقاوم، رعایت تناوب زراعی و محلول پاشی با سموم مسی مخلوط شده با مانکوزب یا مانب است. کنترل بیماری پس از وقوع آن در مزراع فقط تحت شرایط آب و هوایی خشک و با استفاده از آمیخته قارچ کش های حاوی مس با مانب امکان پذیر است.