علایم کمبود روی در خیار

روی در تشکیل کلروفیل و تولید هورمون های اکسین نقش دارد. کمبودروی نشانه ها در برگ به صورت زردی بین رگبرگ هاست ظهور رنگ سبز مایل به زرد در برگ های جوان و نقاط قهوه ای روشن ما بین رگ برگ ها از علایم کمبودروی است که بعدا به صورت بافت مرده و نقاط بنفش در می ایند.

در اثر کمبود روی برگ ها کم و کوچک و میانگره ها کوتاه می شوند. با افزایش PH خاک و در حضور کربنات کلسیم، روی در خاک کمتر می شود. استفاده زیاد از فسفر می تواند کمبود روی را به دلیل رسوب به شکل فسفات روی ایجاد کند.

علایم کمبود روی در خیار