پوسیدگی خاکستری پیاز

عامل بیماری: عامل بیماری سه گونه قارچ می باشد در ایران مهم ترین عامل پوسیدگی پیاز B.allii می باشد.

 Squamosal Botrytis،Botrytis Cinerae،Botrytis allii

معرفی بیماری

بیماری پوسیدگی خاکستری پیاز یکی از خطرناک‌ترین بیماریهای پیاز است که معمولا ارقام پیاز سفید نسبت به ارقام پیاز قرمزو زرد مورد حمله این بیماری قرار میگیرند. اغلب یک هفته پس از حمل پیاز به انبار، آلودگی شروع می شود و ممکن است به تمام پیاز ها ی داخل انبار خسارت صددرصدی وارد کندرطوبت نسبی بالا و دمای 14-16درجه سانتی گرادمناسب ترین شرایط را برای رشد قارچ فراهم می کند.

علائم بیماری:

علائم بیماری بیشتر در ناحیه طوقه است و میسیلیوم قارچ در فلس های پیاز قرار گرفته و موجب پوسیدگی نرم می شود.

پوسیدگی عمیق قهوه‌ای با کپک خاکستری از علائم پوسیدگی گردن پیاز است. در حاشیه فلس های پیاز اسکلروت هایی به قطر 1/5 -0/5 میلی متر ظاهر می شوند که ابتدا سفید رنگ و بعد به رنگ سیاه براق در می ایند.

برروی برگ ها لکه های بیضی سفید رنگ به صورت موضعی و خشک در ناحیه نوک برگ ها بروز می کند. قسمت فوقانی برگ نیز خشک شده و به طرف پایین خمیده می شود.

نکته ای که باید توجه کرد این است که B.allii عمدتاً به غده حمله می‌کند و به عنوان پاتوژن برگی زیاد مطرح نیست، اما گاهی به برگ‌های زخمی حمله کرده و موجب تولید لکه‌های ریز می‌شود که این وضعیت بسیار کم اتفاق می افتد.

کنترل و مبارزه:

  • رعایت بهداشت زراعی و حذف منابع آلودگی مانند پیاز های قدیمی و بیمار
  • برداشت پیاز پس از رسیدن برگ ها
  • جلوگیری از صدمه زدن به پیازها در موقع برداشت پیازها

سعی شود در نقاطی که شرایط برای گسترش قارچ زیاد فراهم است از کاشت پیاز زرد جلوگیری کنیم و به جای آن پیاز قرمز کاشته شود