بیماری پژمردگی فوزاریومی

عامل بیماری: Fusarium Oxysporum

معرفی بیماری:

پژمردگی فوزاریومی  یا بوته میری یکی از بیماری های قارچی است که در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گونه های فوزاریومی که باعث پژمردگی آوندی در کدوئیان در مناطق مختلف دنیا می شوند  که در ایران گونه  F. oxysporumاز اهمیت خاصی برخوردار است . این گونه بیماری ها در اثر فعالیت قارچ  فوزاریوم در بافت های آوندهای چوبی گیاه ایجاد می شود و باعث از بین رفتن گیاه و خسارت به محصول می شود.

علائم بیماری:

این قارچ در تمام مراحل رشدی گیاه ( خصوصا در مرحله ی گیاهچه ای و رسیدن میوه ) خسارت زا می باشد

علائم برروی برگ ها به صورت تغییر رنگ برگ ها ،خشکی برگ و دمبرگ می باشد.

اوندها در ناحیه ساقه تغییر رنگ می دهند.

ابن بیماری در زمانی که بوته ها جوان است حمله و باعث کندی رشد در بوته می شود.

درصورت شدت بیماری زایی گیاه مسن در مزرعه به طور ناگهانی پژمرده و خشک می شود.

نشانه های بیماری در ارقام حساس بعد از  5تا3 روز و در ارقام مقاوم 16تا 11روز بعد از وقوع آلودگی ظاهر می گردد .

<box>

کنترل و مبارزه:

اطمینان از پوسیده بودن کود حیوانی

حذف سریع بوته های الوده به همراه خارج نمودن خاک اطراف ریشه های ان ها

از ابیاری بیش از حد جلوگیری کنید

ضدعفونی بذر قبل از کاشت با قارچ کش کاربندازیم

استفاده از قارچ کش کاربندازیم ،رورال تی اس،تیوفانات متیل به همراه اب ابیاری

</box>