نام بیماری

ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی

عامل بیماری

ویروس (tomato spotted wilt virus (TSWV

نشانه های بیماری

نشانه های ناشی از ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی بر حسب نوع میزبان، اندام مبتلا شده میزبان و سن گیاه یا اندام در موقع آلودگی، تفاوت می کند. با این وجود نشانه ها به طور کلی عبارتند از حلقه ها، خطوط و یا لکه های سبز و زرد یا بافت مرده در برگ ها، ساقه و میوه ها.

علائم بیماری

در برگ ها شامل برنزه شدن، رشد یکطرفه، پیچیدگی، تغییر شکل برگ ها و ایجاد لکه های قهوه ای مایل به سیاه است. گیاه بالغ در صورت آلوده شدن کوتاه مانده و بر روی ساقه نوار های ارغوانی یا سیاه دیده می شود. جوانه ها و برگ های جوان در اثر آلودگی می افتند.

بیماری پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی
بیماری پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی

کنترل

از آنجایی که بهترین راه کنترل آلودگی های ویروسی، پیشگیری از وقوع آلودگی می باشد، شناسایی به موقع و ممانعت از همه گیر شدن آلودگی های ویروسی اهمیت زیادی دارد. مصرف سم به طور مستقیم کاربردی در مدیریت و کنترل ویروس ندارد. به طوری که هیچ سمی، برای مبارزه، کنترل و یا حذف ویروس در گیاهان توصیه نمی گردد. تنها به منظور کنترل حشره تریپس که ناقل ویروس TSWV می باشد، از سموم حشره کش استفاده می شود.