علایم کمبود کلسیم در خیار

کلسیم حساسیت گیاهان را نسبت به بیماری ها کاهش می دهد. اختلال کلسیم در گیاهان بیشتر از اینکه ناشی از کمبود کلسیم در خاک باشد به دلیل شرایط نامساعد محیطی است که جذب عنصر توسط گیاه را با اختلال مواجهه می کند.

علایم کمبود کلسیم بیشتر در برگ های جوان (برگ های بالایی) گیاه مشاهده می شود. برگ های بالایی بوته بد شکل هستند. این برگ ها لبه سوخته دارند و معمولا پیچ خورده به سمت پایین و حالت فنجانی دارند زیرا حاشیه برگ ها نتوانسته است به اندازه کافی رشد کند.

برگ های بالغ و مسن معمولا علایم خاصی را نشان نمی دهند ولی برگ های بالایی بوته ممکن است لکه لکه شوند. با کمبود شدید کلسیم امکان دارد گل ها بریزند و یا نقاط رشد گیاه از بین برود. میوه گیاهانی که دارای کمبود کلسیم هستند کوچک، نامتقارن و بد شکل و بی مزه هستند.

رشد ریشه جدید مختل می شود. پوسیدگی انتهای میوه نیز ممکن است در اثر کمبود کلسیم اتفاق بیفتد.

علایم کمبود کلسیم در خیار