مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

تعداد نشا گوجه فرنگی در هکتار

پربارترین بذر گوجه فرنگی گرد کدام است و میزان باردهی گوجه فرنگی در هکتار چقدر است؟ برای اینکه پاسخ این...

بهمن 10, 1401
loading