آقا مهندس

بیماری های پیاز

انتراکنوز پیاز

معرفی بیماری آنتراکنوز پیاز عامل بیماری: Colletotrichum circinans بیماری انتراکنوز یک بیماری قارچی است که گیاه را در هر مرحله از رشد الوده می سازد

ادامه مطلب