فرم ورود
ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
قارچ کش پریویکور انرژی

قارچ کش پریویکور انرژی

تماس بگیرید
مقایسه و نقد محصول

مشخصات فنی

ماده موثره: 53 درصد پروپارموکارب و 31 درصد فوستیل آلمینیوم

مکانیسم اثر: پریویکور انرژی از دو ترکیب موثر پروپارموکارب و فوستیل تشکیل شده که با هم اثر هم افزایی دارند. هم پروپارموکارب و هم فوستیل قابلیت جذب توسط بافت گیاهی را دارند. پس از جذب پروپارموکارب می تواند از طریق آوند چوبی جابجا شود و فوستیل هم می تواند از طریق هر دو آوند چوبی و آبکشی جابجا شود و در همه بافت ها پخش شود. اثر اصلی این قارچ کش از طریق جلوگیری از تشکیل دیواره سلولی  قارچ و جلوگیری از جوانه زنی اسپورها و نفوذ به بافت گیاه است.

موارد مصرف و نحوه مصرف:

با توضیحاتی که در بخش نحوه مکانیسم اثر داده شد مشخص است که پریویکور انرژی را برای اینکه نتیجه ایده آلی بگیرید باید قبل از آلودگی کامل استفاده کنید. اگر سال قبل بوته میری پیتیومی و فیتوفتورایی داشتید حتما امسال در زمان انتقال نشا از این قارچ کش استفاده بفرمایید. پرویویکور انرژی بکی از بهترین قارچ کش ها جهت مبارزه با بوته میری صیفیجات است. منتها این قارچ کش برای کنترل بوته میری هایی که ناشی از پیتیوم و فیتوفتورا هستند، می تواند مناسب ترین انتخاب باشد. در حالتی که پیتیوم و فیتوفتورا عامل بوته میری شما هستند شما می توانید به صورت سه لیتر در هکتار برای فضای باز و یا آغشته کردن ریشه با پریویکور (سعی کنید از این روش استفاده نکنید) و یا سه لیتر در هزار لیتر آب برای گلخانه ها  و محلول پاشی ها استفاده کنید.

اما در صورتی که عامل بوته میری شما فوزاریوم هم باشد باید از محصولات دیگری به صورت ترکیبی با پریویکور استفاده کنید. نکته اصلی در صورت استفاده با آبیاری این است که شما در زمان استفاده برای اینکه سریع ترین اثر گذاری را ببینید باید رطوبت نسبی محیط (در گلخانه) را کم و رطوبت اطراف ریشه را افزایش دهید برای اینکه این سم سیستمیک است و در آوند چوبی جابجا می شود بنابراین در صورتی که تعرق افزایش یابد می توانید انتظار داشته باشید که اثر پریویکور را سریع تر ببینید. این قارچ کش را می توانید بصورت پاشش هوایی هم استفاده بکنید اما باید بدانید که یکی از مزیت های این قارچ کش این است که می تواند حجم ریشه را افزایش دهد و تفاوتی ندارد که هوایی استفاده شود یا با آبیاری ریشه.

چون سیستمیک است یعنی در گیاه حرکت می کند. همچنین پریویکور انرژی می تواند سیستم دفاعی گیاه را جهت تولید مواد ثانویه دفاعی تحریک کند. بنابراین یک مقاومت کلی را می تواند سبب شود. در صورت بوته میری شدید برای افزایش اثر این قارچ کش و قارچ کش هایی با مکانیسم عمل مشابه بهتر است که از محلول پاشی اسید آمینه هم استفاده کنید. چرا؟ چون در زمان بیماری و دفاع گیاهچه ضعیف است و مواد فتوسنتزی را برای ساختن ترکیبات دفاعی استفاده میکند. بنابراین استفاده از این ترفند می تواند موفقیت شما در کنترل بیماری را بیشتر کند.

اثرات و مزایا:

  1. کنترل بوته میری پیتیومی و فیتوفتورایی، کنترل بیماریهای سفیدک داخلی سبزیجات و برمیا درکاهو.
  2. افزایش رشد ریشه (حجم دهی ریشه در زمان بعد از انتقال ریشه خیلی مهم است و شما باید از هر ترفندی برای حجم دهی رشه استفاده کنید).
  3. تحریک سیستم دفاعی گیاه (در زمان گیاهچه ای گیاه بسیار ضعیف است و می تواند مورد تهاجم و آلودگی بیمارگرها قرار بگیرد بنابراین استفاده از این قارچ کش می تواند تاحدودی یک مقاومت کلی ایجاد کند.