بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز

عامل بیماری: Fusarium oxysporum f.sp cepae و Fusarium solani

معرفی بیماری:

بیماری پوسیدگی ریشه وطوقه در درجه اول توسط Fusarium oxysporum خسارت زا است و در درجه دوم توسط قارچ Fusarium.solani باعث ایجاد خسارت می شود. بیماری در دماهای بین 14 تا 32 درجه توسعه و گسترش می یابداین بیماری باعث پوسیدگی ریشه و غده پیاز می شود البته باید توجه داشت که عوامل ثانویه نیز ممکن است به پیاز خسارت وارد کند و باعث پوسیدگی پیاز شود.

شناسایی بیماری:

بیماری باعث زرد شدن ،قهوه ای شدن  و پزمردگی برگ می شود. شروع علائم از نوک برگ های خارجی بوده و در قاعده پیاز ناحیه آسیب دیده ای ایجاد می شود و قسمت های ریشه پلاسیده و خشک می شود. این پوسیدگی تا مرحله برداشت و در مدت نگهداری و انبار کردن پیاز ادامه دارد. زمانی که غده‌های پیاز به درشتی فندق می‌شوند، در مزرعه بوته میری به صورت لکه‌ای و یا گسترده مشاهده می‌گردد.

کنترل و مبارزه:

  • استفاده از کودهای نیتراته به جای انواع امونیومی
  • ضدعفونی نشا ها قبل از کاشت با قارچ کش
  • به کارگیری تناوب زراعی 3-4ساله
  • انبارکردن پیازهای سالم در شرایط خنک

از آنجایی که بیماری باعث پوسیدگی ریشه و غده پیاز می شود بهتر است از سموم شیمیایی نظیر روال تی اس، کاربندازیم، ردومیل و ... همراه با مدار آبیاری استفاده شود.