سفیدک داخلی می تواند در خاک و بقایای گیاهان آلوده زمستان گذرانی کند و با مساعد شدن شرایط باعث ایجاد خسارت بر روی محصولاتی نظیر سیر و پیاز شود.

بیماری سفیدک داخلی پیاز

عامل بیماری: Pernospora destructor

معرفی بیماری:

بیماری سفیدک داخلی بیشتر در نواحی مرطوب و کوهستانی خسارت زا می باشد. مناسب ترین دما برای رشد این قارچ 13درجه سانتی گراد می باشداین قارچ می توانددر خاک و بقایای گیاهان الوده زمستان گذرانی کند.و با مساعد شدن شرایط باعث ایجاد خسارت برروی محصولاتی نظیر سیر و پیاز شود.

علائم بیماری:

علائم اولیه به صورت لکه های زرد روشن برروی برگ ها شروع و بوته ها بعداز گذشت تقریبا یک هفته کاملا زرد و خشک می شود.

در صورتی که رطوبت برای گشترش بیماری فراهم باشد پوشش خاکستری رنگی برروی برگ ها ظاهر می شود.

برگ ها کم کم پوسیده و با فعالیت سایر قارچ های ساپروفیت خمیده و قطعه قطعه  می شوند.

کنترل و مبارزه:

  • به کار گیری تناوب زراعی
  • استفاده از ارقام مقاوم پیاز
  • ضدعفونی بذر یا غده قبل از کاشت
  • در صورت نیاز به سمپاشی می توان از سموم کلروتالونیل، براوو،اکوشن، الیادو استفاده کرد.