آقا مهندس

بیماری های گوجه فرنگی

پوسیدگی ریشه و طوقه

معرفی بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه ناشی از رایزوکتونیا عامل بیماری قارچ Rhizoctonia solani معرفی بیماری عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه قارچ رایزوکتونیا

ادامه مطلب