پربارترین رقم گوجه کشور را شما انتخاب کنید

هر ساله آمارهای باورنکردنی ای از عملکرد 8320 دریافت میکنیم. رقمی که به نظر می رسد به لحاظ باردهی یکی از برترین رقم های گوجه کشور باشد.

بیشتر بخوانیم: