اهمیت نشاء با کیفیت

نشا با کیفیت نشانه هایی دارد که از طریق ظاهر آن می توان به آن پی برد ازجمله:

ارتفاع مناسب

ریشه حجیم و روشن

نداشتن نشانه های قارچ گرفتگی کمبود عناصر و نیش حشرات

برای آشنایی کامل با ویژگی های نشائ خوب حتما ویدیو را تا آخر ببینید

برای مطالعه صدها مقاله و ویدیو آموزشی در حوزه صیفی جات به سایت ما مراجعه کنید

بیشتر بخوانیم: