در صورت کمبود مس در گوجه فرنگی، برگ ها حالت پژمردگی و مچاله بودن به خود گرفته و دمبرگ آن ها به سمت پایین خم شده اند. کمبود مس در گیاه ممکن است به صورت کلروز و از دست دادن قدرت تورژسانس، مخصوصا در برگ های جوان، خود را بروز دهد. برگ هایی که به تازگی به بلوغ رسیده اند، رگه های مشبک سبز رنگ و همچنین نواحی تغییر رنگ یافته (خاکستری مایل به سفید) از خود نشان می دهند. بعضی از برگ ها دچار نکروز می شوند و ممکن است به سمت جلو خم شوند.