نام بیماری

پوسیدگی ریشه و طوقه

عامل بیماری

قارچ Rhizoctonia solani

معرفی بیماری

رایزوکتونیا از قارچ های خاکزی است که بیماری شدیدی در بسیاری از میزبان ها به وجود می­ آورند و ریشه، ساقه و دیگر اندام های گیاهی را که بر سطح یا درون خاک می رویند آلوده می سازند.

نشانه ها

معمولی ترین نشانه های این بیماری ها در بیشتر گیاهان به صورت گیاچه میری، پوسیدگی ریشه، پوسیدگی ساقه یا شانکر ساقه بروز می کند.

گیاهچه میری

احتمالا معمولی ترین نشانه ای که در بیشتر گیاهان مورد حمله رایزوکتونیا بروز می کند گیاهچه میری است. این بیماری بیشتر در خاک های سرد و مرطوب دیده می شود. بذر های جوانه زده قبل یا بی درنگ بعد از خروج از خاک ممکن است از بین بروند. پس از خروج گیاهچه جوان از خاک قارچ ها به ساقه هجوم می برد و آن ها را آب سوخته، نرم و ناتوان در برابر تحمل وزن گیاهچه می کند در نتیجه گیاهچه بر زمین می افتند و منهدم می شوند.

پوسیدگی ریشه و طوقه

کنترل

کنترل بیماری رایزوکتونیایی اصولا مشکل است ولی به طور کلی با انجام مجموع اقدامات زیر می توان از بروز بیماری جلوگیری کرد. از کشت گوجه فرنگی در اراضی مرطوب و یا با زهکشی کم باید پرهیز کرد. بذر عاری از بیماری در بسترهای برجسته و در شرایطی که گیاهچه سریع رشد کند، کشت شود. فاصله بین بوته ها باید زیاد باشد تا سطح خاک و گیاهان به خوبی تهویه شوند. در صورت امکان، خاک گلخانه ها و خزانه های بذری، با بخار آب سترون یا با مواد شیمیایی ضدعفونی شود. خیس کردن خاک با محلول پنتاکلرونیتروبنزن (PCNB) در کاهش گیاهجه میری در خزانه های بذری و گلخانه ها موثر است. به طور کلی قارچ کش موثری برای کنترل بیماری های رایزوکتونیایی در دسترس نیست، با وجود این چند قارچکش وجود دارد که برای خیس کردن زمین قبل از کشت و یک یا دوبار محلولپاشی روی گیاهچه ها بلافاصله بعد از سبز شدن توصیه می شود.