نام بیماری

کپک خاکستری

عامل بیماری

قارچ Botrytis Cinerea

معرفی بیماری

شاید بتوان گفت بیماری های بوتری تیسی معمول ترین و گسترده ترین بیماری سبزی ها در سراسر دنیا باشند. بیماری های بوتری تیسی شایع ترین بیماری های گیاهان گلخانه ایی نیز هستند. این بیماری ها بیشتر به صورت سوختگی های شکوفه و پوسیدگی های میوه بروز می کند. ولی ممکن است به صورت گیاهچه میری و انواع شانکر شاخه نیز بروز کند. در هوای مرطوب، قارچ های بوتری تیسی لایه ای از اندام های تولید مثلی خود را که به کپک خاکستری معروف است و یکی از ویژگی های بارز آن ها محسوب می شود روی بافت عفونی تولید می کنند. این بیماری در شرایط محیطی مناسب می تواند بسیار مخرب باشد.

نشانه ها

نشانه های این بیماری در مزرعه گوجه معمولا با سوختگی شکوفه آغاز و به پوسیدگی میوه و ساقه منجر می شود. اما ممکن است مرگ گیاهچه گوجه نیز گزارش شود. قارچ عامل بیماری به دمگل سرایت می کند، آن را می پوشاند، و در نتیجه جوانه ها و گل کاهش می یابد. سپس قارچ از گلبرگ های عفونی به میوه رخنه می کند و باعث پوسیدگی گلگاه و سرانجام فساد بخشی از میوه یا تمام آن می شود. گیاهچه میری بیشتر در خزانه های سرد و پر رطوبت دیده می شود.

بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی

گروهی از نهال های گوجه فرنگی آسیب دیده بر اثر کپک خاکستری

بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی

شانکر ساقه (زخم ساقه) ناشی از قارچ عامل کپک خاکستری

بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی
بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی

میوه های آسیب دیده گوجه فرنگی بر اثر قارچ عامل بیماری و تشکیل لایه ای از کپک خاکستری بر روی میوه های آلوده

کنترل بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی

قارچ برای رشد بهینه، جوانه زنی، و استقرار به هوای خنک (18 تا 23 درجه) و مرطوب نیاز دارد.

 در گلخانه ها باید رطوبت را با استفاده از تهویه و گرما کاهش داد.

 سم پاشی محصولات مختلف با بعضی از قارچ کش ها موثر (با دامنه گسترده) مفید واقع شده است.

برخی از قارچ کش های موثر در کنترل این بیماری عبارتند از

  1.  استفاده از قارچکش کاربندازیم به عنوان برنامه پیشگیری از ابتلا به بیماری
  2. کاربرد قارچ کش بنومیل برای کنترل بیماری