بذر مهمترین نهاده کشاورزی است

 

برای درک این مطلب کافی است دو حالت را در نظر بگیرید:

  • حالت اول: شما بذر بسیار ضعیفی دارید یا اینکه این بذر گیاهی را تولید می کند که عملکرد آن بسیار ناچیز است، در این صورت هرچقدر هم برای حاصل آوردن محصول خود تلاش کنید و هزینه کنید و نهاده های مناسب تهیه کنید جواب نخواهید گرفت چون بذری که استفاده کرده اید پتانسیل پایینی داشته است. این حالت مصداق بارز خشت اول را کج گذاشتن است.
  • حالت دوم: شما بذری با بنیه خوب استفاده می کنید که علاوه براینکه درصد سبز شدن بالایی دارد عملکرد فوق العاده ای را هم دارد این بذر حتی اگر دیگر نهاده ها هم ضعیف باشند می تواند حداقل عملکرد قابل قبولی داشته باشد. و این حالت مصداق بارز قدم اول را محکم برداشتن است.انتخاب بذر بی کیفیت

کدام حالت را انتخاب می کنید؟

به طبع حالت اول چرا که در کشاورزی هدف اول کشاورزان سودآوری است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سود آوری یک کشاورز تا حدود زیادی به بذر مورد استفاده آنها بستگی دارد.

در ضمن در بسیاری از اوقات شما با استفاده از بذرهای مناسب خودتان را از شر بسیاری از هزینه ها خلاص می کنید. مثلا با استفاده از بذرهای مقاوم به نماتد، می توانید از شر هزینه نماتد کش ها و خسارت های نماتد نجات دهید و یا رقم های مقاوم به ویروس و ...

درکل به عقیده کارشناسان آقا مهندس، بهترین سرمایه گذاری در کشاورزی برای کوتاه مدت سرمای گذاری روی بذر مناسب است.

بذر، مهم ترین نهاده ی کشاورزی

بنابراین باید توجه داشته باشید که بذر چه رقمی و با چه کیفیت و بنیه ای  استفاده  می کنید.

اگر هدف شما هم به دست آوردن عملکرد بیشتر و بیشتر است، مجموعه آقا مهندس سعی دارد با آنالیز کامل رقم های مختلف، اطلاعاتی در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار دهد که بتوانند با استفاده از آن کشاورزی موفقی داشته باشند.