بوته میری بادمجان

عامل بیماری: Fusarium  یا Pythium

معرفی بیماری:

عامل ایجاد کننده بیماری بوته میری قارچ هایی هستند که در محیط ریشه و در خاک فعال هستند از جمله پیتیوم، فیتوفتورا، فوزاریوم و...می باشد بیماری بوته میری به نام های محلی گوناگون از جمله سبزخشک، داغزدگی، آب زدگی و ... معروف می باشد. بوته میری در تمام مراحل رشدی گیاه می تواند به آن حمله کند باعث خسارت به بادمجان می شود و عملکرد محصول را پایین می اورد. مهمترین فاکتور برای رشد و توسعه این بیماری دمای30-28 درجه و رطوبت  بالامی باشد.

بوته میری بادمجان

علائم بیماری:

این بیماری در مراحل اولیه رشد گیاهان باعث نرم، سیاه شدن و فرورفتگی بافت طوقه شده و گیاه را از بین می برد. در مراحل بعدی رشد گیاه باعث سبز خشک شدن گیاه می شود و بوته ها در حالی که سبز هستند خشک می شوند و گیاه نابود می شود.

میوه هایی که در سطح خاک مرطوب قرار می گیرند دارای علائمی مثل لکه های گرد، فرورفته و آبکی که به تدریج لکه های بزرگ قهوه ای متمایل به قرمز روی میوه ها ایجاد می شود.

بوته میری بادمجان

کنترل و مبارزه:

  • فاصله کشت مناسب و برقراری تهویه جهت کنترل رطوبت
  • استفاده از نشاهای سالم و گواهی شده
  • پرهیز از ابیاری بیش از حد

استفاده از قارچ کش هایی نظیر مانکوزب، پریویکور، متالاکسیل، اکوشن پروو ... به صورت محلول پاشی می باشد از آنجایی این بیماری باعث پوسیدگی طوقه می شود استفاده از قارچ کش هایی نظیر ایپرودیون کاربندازیم، رورال تی اس و ... همراه با مدار آبیاری داده شود نتیجه بخش تر از محلول پاشی می باشد.  دقت فرمایید که توصیه سموم باید تحت نظارت گیاهپزشک باشد.