علایم کمبود منیزیم در بوته ی خیار

منیزیم عنصری است که نقش ساختاری در تشکیل مولکول کلروفیل و فرایند فتوسنتز دارد. کمبودمنیزیم  ممکن است در خاک های سبک (شنی) و اسیدی به خصوص در مناطق مرطوب با بارش زیاد دیده می شود.

کمبود منیزیم همچنین ممکن است ناشی از مصرف زیاد کود های پتاسیم، آمونیوم و یا کلسیم باشد.

ممکن است علایم کمبودمنیزیم در هنگام هوای سرد یا در خاک های با رطوبت زیاد زمانی که فعالیت ریشه ها کمتر است دیده شود. کمبود منیزیم باعث زرد شدن برگ های پایینی بوته (برگ های پیرتر) می شود. علایم کمبودمنیزیم معمولا در بین رگ برگ های اصلی گیاه مشاهده می شود به عبارتی پهنک برگ زرد می شود ولی رگ برگ ها سبز باقی می مانند.

علایم کمبود منیزیم در بوته ی خیار