نام بیماری:

سفیدک داخلی جالیز

عامل بیماری:

 Pseudoperonospora Cubensis

معرفی بیماری سفیدک داخلی جالیز

سفیدک داخلی یا کرکی یک بیماری قارچی در هندوانه می باشد که در دمای 18 درجه سانتی گراد و رطوبت بالا باعث توسعه این بیماری می شود.عامل این بیماری تنها باعث آسیب رساندن به برگ های هندوانه می شود و هیچ گونه خسارتی به خود میوه و قسمت های دیگر بوته هندوانه ندارد.

نشانه های بیماری سفیدک داخلی جالیز

در سطح رویی برگ لکه های قهوه ای کم رنگ تشکیل می شود که در سطح زیرین برگ در مقابل همین لکه ها پوشش خاکستری مایل به ارغوانی تشکیل می شود.

با توسعه بیماری لکه های روی سطح برگ بیشتر و این لکه ها نکروز، قهوه ای تیره با هاله زردرنگ می شوند.

با گذشت زمان برگ ها خشک و بوته حالت خشکیدگی به خود می گیرد.

بوته های آلوده از رشد باز می‌مانند و در نهایت از بین می روند.

کنترل بیماری

  1. عدم کشت متراکم بوته ها کاهش رطوبت و تهویه مناسب
  2. جلوگیری از ابیاری شبانه
  3. تقویت بوته ها با کودهای حاوی فسفرو پتاسیم به این دلیل که مقاومت بوته ها را به بیماری بیشتر می کنند.
  4. استفاده از قارچ کش هایی نظیرمتالاکسیل،اکسی کلرور مس،اکوشن،الیادوو...