آقا مهندس

zakaria

مقاوم سازی نشاء

مقاوم سازی چیست؟ مقاوم سازی نشاء یا عادت دادن در واقع فرایند آماده سازی نشاءها برای انتقال از یک محیط داخلی کنترل شده و یا

ادامه مطلب

انتراکنوز پیاز

معرفی بیماری آنتراکنوز پیاز عامل بیماری: Colletotrichum circinans بیماری انتراکنوز یک بیماری قارچی است که گیاه را در هر مرحله از رشد الوده می سازد

ادامه مطلب