آقا مهندس

توصیه های هواشناسی

شما کشاورز عزیز می توانید با مشاهده ویدیو زیر از وضعیت آب و هوای کشاورزی مناطق مختلف مطلع شوید.